RegulaminPolska Liga Dogtrekkingu jest projektem Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej w Toruniu. Polska Liga Dogtrekkingu skierowana jest do środowiska właścicieli psów i ma na celu jego aktywizację, integrację oraz rywalizację połączoną z dobrą zabawą.

Cele szczegółowe:
- Zwiększenie adopcyjności psów schronisk w całej Polsce,
- Popularyzacja adopcji psów, opieki nad psami oraz turystyki i aktywnego wypoczynku w towarzystwie psa,
- Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych,

- Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji z psem.

-----------------------------------------------------------------------

Regulamin Polskiej Ligi Dogtrekkingu 2014

 Polska Liga Dogtrekkingu jest projektem Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej w Toruniu. Polska Liga Dogtrekkingu skierowana jest do środowiska właścicieli psów i ma na celu jego aktywizację, integrację oraz rywalizację połączoną z dobrą zabawą.

 Cele szczegółowe:
- Zwiększenie adopcyjności psów schronisk w całej Polsce,
- Popularyzacja adopcji psów, opieki nad psami oraz turystyki i aktywnego wypoczynku w towarzystwie psa,
- Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych,
- Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji z psem.

 1. Organizator

 Organizatorem jest Polskiej Ligi DogTrekkingu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej z siedzibą w Toruniu ul. Armii Ludowej 26-32c/6. Realizacja Polskiej Ligi DogTrekkingu odbywa się we współpracy z innymi podmiotami a w szczególności podmiotami pozarządowymi i samorządowymi.

 2. Informacje podstawowe

 Zawody Dogtrekkingowe skierowane są do właścicieli psów z terenu całego kraju, biorących udział w imprezach na terenie całego kraju. Uczestnicy rywalizują w specjalnie przygotowanych klasyfikacjach, w których pod koniec sezonu wyłaniani są zwycięzcy.

 Punkty w wszystkich klasyfikacjach zdobywa się startując wyłącznie w imprezach wchodzących w skład Polskiej Ligi Dogtrekkingu. Punkty przyznawane są w zależności od zasad poszczególnych klasyfikacji.

 3. Zawody

 Rozgrywki w 2014 trwają od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. W skład wchodzą zawody z terenu całej Polski. Organizator imprezy Dogtrekkingowej może odmówić zgody na udział jego imprezy w Polskiej Lidze Dogtrekkingu.

 Organizator zawodów zobowiązany jest do publikacji oficjalnych wyników zawodów zawierających dla każdego sklasyfikowanego zawodnika biegu: czas na mecie oraz imię i nazwisko zawodnika. Oficjalne, końcowe wyniki powinny być opublikowane w przeciągu 14 dni od daty zakończenia zawodów.

 Organizator poszczególnej imprezy Dogtrekkingowej odpowiada przed zawodnikami za przeprowadzenie zawodów oraz przekazanie komunikatu końcowego do organizatora w wyznaczonym terminie.

 Lista zawodów wchodzących w skład Polskiej Ligi Dogtrekkingu będzie publikowana na łamach oficjalnej strony internetowej. Impreza Dogtrekkingowa na listę może zostać dopisana nie później niż na 2 tygodnie przed datą zawodów.

 Imprezy Dogtrekkingowe odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.

 4. Uczestnictwo 

 Uczestnikiem może być osoba fizyczna, bez względu na płeć oraz wiek. Rejestracja uczestników w rywalizacji jest całkowicie bezpłatna. Uczestnik może przystąpić do rozgrywek przez cały rok (także w trakcie ich trwania). Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego rejestrowania swoich startów na stronach internetowych poszczególnych organizatorów imprez Dogtrekkingowych, bądź w inny sposób wskazany przez organizatora (np zgłoszenie telefoniczne, e-mailowe itp.),

 Uczestnik wypełniając zgłoszenie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów poszczególnych imprez Dogtrekkingowych i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przyszłych rozgrywek i imprez organizowanych przez organizatora.

 5. Punkty kontrolne

 W trakcie rozgrywek DogTrekkingowych w przestrzeni rozgrywania zawodów, umieszczane są punkty kontrolne (PK).

 Punktem kontrolnym (PK) nazywany jest znak (lampion) w kształcie prostokątu lub kwadratu, oznaczony dwuelementowym kodem (litery lub cyfry). Do punktu kontrolnego wlicza się marker, którym należy potwierdzić symbol na karcie startowej lub odpowiednim miejscu na mapie. Potwierdzanie punktu kontrolnego własnym markerem dopuszczalne jest tylko w sytuacji braku markera przy punkcie kontrolnym.
Zamiast markera użyty może być też perforator, lub chip elektroniczny.

 Brak potwierdzenia punktu kontrolnego w powyższy sposób zostanie uznane za jego pominięcie.

 Każdy punkt kontrolny powinien być ustawiony w sposób widoczny w miejscu charakterystycznym, miejsce to musi być jednoznacznie identyfikowane w terenie i na mapie.

 Jeżeli punkt w terenie zlokalizowany jest w odległości 2mm w skali mapy od punktu charakterystycznego, nie ma obowiązku potwierdzania tego punktu.

 Poza punktami kontrolnymi (PK) organizator ma prawo ustawić punkty stowarzyszone (PS) oraz punkty mylne (PM). Punkty stowarzyszone to celowo ustawione punkty błędne, które mają za zadanie utrudnić odnalezienie właściwego punktu kontrolnego. Punkt stowarzyszony (PS) nie może zostać ustawiony bliżej punktu kontrolnego (PK) niż 3mm w skali mapy. Punkt mylny (PM) jest punktem należącym do innej trasy i nie może znajdować się bliżej punktu kontrolnego (PK) niż 5mm w skali mapy.

 W przypadku braku punktu kontrolnego (PK) uczestnik ma prawo uznać brak punktu kontrolnego (BPK) i zanotować symbol BPK na karcie. Każdy brak punktu kontrolnego będzie rozpatrywany indywidualnie. Potwierdzenie punktu stowarzyszonego lub mylnego (PS) jako PK, zostanie uznane za brak potwierdzenia punktu.

 6. Dystanse

 Do wyboru są warianty trasy:
--- LONG ok. 35-50 km – przybliżona liczba km do przejścia,
--- MID ok. 20-25 km – przybliżona liczba km do przejścia,
--- FITNESS ok 10 km - przybliżona liczba km do przejścia

 Podane odległości są jedynie przybliżone a w poszczególnych edycjach wariant przygotowanych tras mogą być zmniejszane. Podane odległości w DogTrekkingu dotyczą orientacyjnej odległości przejścia trasy według wyznaczonych punktów kontrolnych na mapie.

 7. Trasa

 Start odbywa się ze tzw. mass start - startu wspólnego. Wybór dystansu uczestnicy dokonują przed startem. Dystansu nie można zmienić w trakcie zawodów.

 W Przypadku DogTrekkingu przygotowane trasa będzie oznakowana poprzez umieszczenie na niej punktów kontrolnych (PK).

 Trasa może zawierać linię obowiązkowego przejścia (LOP) z obowiązkową kolejnością potwierdzania punktów kontrolnych, o czym uczestnicy zostaną poinformowani na starcie. Punkty kontrolne na linii obowiązkowego przejścia nie mogą być oddalone od trasy przejścia o 5m i muszą być z niej widoczne.

 Zawodnik który rezygnuje z udziału w imprezie lub w jego trakcie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie organizatora. W takim wypadku organizator zapewnia pomoc w powrocie do bazy.

 Zwycięzcą jest dana osoba (w każdej z konkurencji) która w najkrótszym czasie pokona trasę i nie pominie żadnego punktu kontrolnego.

 8. Limity czasowe

 Organizatorzy poszczególnych edycji mają prawo ustalić następujące limity czasowe dla poszczególnych kategorii i tak kolejno:
dla kategorii FITNESS - 4 godziny
dla kategorii MID - 6 godzin
dla kategorii LONG - 8 godzin

 Po upływie tego czasu zawodnicy nie zostaną sklasyfikowani w danej edycji. Organizator ma obowiązek skontaktować się z uczestnikami po upływie tego czasu. Po upływie czasu przewidzianego na zakończenie uczestnictwa na trasie LONG i po kontakcie z uczestnikiem na tej trasie, organizator nie ma obowiązku oczekiwania na zawodnika na mecie.

 9. Psy

 Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak. Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.

 Warunkowo dopuszcza się start dwojga uczestników z jednym psem, pod warunkiem wspólnego uczestnictwa na całej trasie.

 W przypadku plecaków dla psa, jego waga nie może przekraczać 1/3 masy ciała psa. Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie. Wszystkie psy biorące udział w Dogtrekkingu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Przez cały czas trwania zawodów, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia. W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

 Zaleca się, aby pies startujący w zawodach dogtrekkingu miał ukończone 12 miesięcy. O dopuszczeniu młodszego psa w starcie w zawodach, zgodę powinien wyrazić weterynarz i organizator.

 10. Wyposażanie

 Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:
- mapę (otrzymaną od organizatora lub własną jeśli organizator poinformuje o tym wcześniej),
- telefon komórkowy,
- wodę dla psa w ilości min. 1 litr oraz odpowiednią ilość karmy dla psa oraz miskę.
- zaleca się posiadanie przez uczestnika apteczki

 Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem). Wskazane jest aby linka była zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce oraz używanie smyczy automatycznej przez osoby pełnoletnie. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej, korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez organizatora oraz korzystania z urządzeń wyposażonych w nadajnik GPS w celu ułatwienia nawigacji.

 11. Wpisowe

 Każdorazowo przed rozegraniem poszczególnej edycji Polskiej Ligi DogTrekkingu organizator poinformuje konieczności lub o odstąpieniu od opłaty startowej.

 Opłaty startowe ustala Organizator indywidualnie dla poszczególnych zawodów Polskiej Ligi DogTrekkingu.

 Zaleca się ustalenie opłat startowych nie przekraczających poniższych kwot.
--- 30 zł - koszt uczestnictwa w każdej z konkurencji pod warunkiem uiszczenia opłaty przed zawodami (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym organizatora).
--- 40 zł - koszt uczestnictwa w każdej z konkurencji opłacony na miejscu w biurze zawodów

 Wyjątkowo w kategorii Rodzinnej dzieci i młodzież do lat 16 zwolnione są z opłaty startowej.

 Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi. W tytule płatności należy wpisać nazwisko/nazwiska za które dokonywana jest opłata.

 Płatności dokonuje się na konto poszczególnych organizatorów zawodów Polskiej Ligi DogTrekkingu.

 12. Zasady prowadzenia klasyfikacji i rejestracja wyników

 O kolejności uczestników we wszystkich klasyfikacjach decydują zasady określone odrębnie dla każdej z nich. Brany pod uwagę czas jest tzw. czasem brutto, zgodny z komunikatem końcowym z zawodów, z dokładnością co do 1 minuty a w przypadku zastosowania elektronicznego pomiaru czasu z zastosowaniem m.in. chipów, transponderów, kodów dokładność ustalana jest z dokładnością co do 1 sekundy. Rekomenduje się poinformowanie wszystkich zawodników przed daną edycją Polskiej Ligi DogTrekkingu o zastosowanym systemie pomiaru czasu.

 13. Klasyfikacje

 Każdy etap Polskiej Ligi DogTrekkingu klasyfikowany i nagradzany jest oddzielnie. Klasyfikacja końcowa Polskiej Ligi DogTrekkingu 2013 (wszystkie etapy) ustalana jest automatycznie na podstawie wyników poszczególnych edycji Ligi.

 Zawody rozgrywają się w kategoriach:
- FITNESS KOBIETY
- FITNESS MĘŻCZYŹNI
- MID KOBIETY
- MID MĘŻCZYŹNI
- LONG KOBIETY
- LONG MĘŻCZYŹNI
- KATEGORIA RODZINNA (rodzinna z dzieckiem do lat 16)

przy czym istnieje możliwość startu dwojga uczestników z jednym psem na tym samym dystansie z osobną klasyfikacją punktową (np FITNESS kobieta + FITNESS mężczyzna)

 Zaleca się także zorganizowanie losowań nagród wśród wszystkich uczestników. Losowanie odbywa się po dekoracjach. Warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody jest konieczność osobistego odbioru. W przeciwnym razie losowanie jest kontynuowane do skutku.

 NAJLEPSZY UCZESTNIK W DANEJ KATEGORII
Liczy się suma wszystkich uzyskanych punktów w sezonie na określonym dystansie. Prowadzone są osobne klasyfikacje dla dystansów LONG, MID oraz FITNESS. W kategoriach  obowiązuje podział na klasyfikacje według płci.

 KATEGORIA RODZINNA
Klasyfikacja KIDS z dzieckiem do lat 16 Polskiej Ligi Dogtrekkingu przeprowadzona jest jedynie na dystansie  FITNESS. Drużynę rodzinną mogą tworzyć członkowie rodziny z dzieckiem do lat 16. Dopuszcza się start rodziny z minimum jednym psem a maksymalnie każdy członek rodziny może startować z maksimum dwoma psami. Do Klasyfikacji Rodzinnej są klasyfikowane rodziny, które zgłosiły nie mniej niż dwóch członków rodziny, w tym jedno dziecko do lat 16. Rodziny zobowiązane są do wspólnego uczestnictwa w zawodach na całej trasie.

 KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
W trakcie rozgrywania Polskiej Ligi DogTrekkingu wyłonione zostanę najlepsze drużyny. Każda osoba może reprezentować tylko jedną drużynę. Każda z uczestników podająca się za członka tej samej drużyny zbiera punkty na poczet swój oraz drużyny. Do klasyfikacji drużynowej wlicza się maksymalnie sumę punktów - 8 najlepszych zawodników reprezentujących jedną drużynę.

 Punktacja
Niezależnie od wybranej kategorii startowej, uczestnicy otrzymują punkty wg schematu:

 1 miejsce: 10pkt
2 miejsce: 9pkt
3 miejsce: 8pkt
4 miejsce: 7pkt
5 miejsce: 6pkt
6 miejsce: 5pkt
7 miejsce: 4pkt
8 miejsce: 3pkt
9 miejsce: 2pkt
10 miejsce i kolejne: 1pkt

 Aby zostać sklasyfikowanym w ramach Polskiej Ligi DogTrekkingu wymagane jest ukończenie minimum 1-go etapu.W przypadku startu w większej ilości edycji wliczana będą wszystkie starty danego zawodnika ze wszystkich zawodów w ramach Polskiej Lidze DogTrekkingu w danych kategoriach.

 Tytuły

 Na poszczególnych edycjach przyznawane będą tytuły i nagrody dla zwycięzców danej edycji.

 14 Nagrody

 Wszystkie osoby, które zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacjach końcowych Polskiej Ligi DogTrekkingu 2014 otrzymują okolicznościowe Puchary
.
Dodatkowo zostanie wyłoniony najlepszy zawodnik Polskiej Ligi Dogtrekkingu, niezależnie od kategorii na podstawie ilości zebranych punktów w całym sezonie.  Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa.

 Tytuły oraz ewentualne nagrody rzeczowe/finansowe klasyfikacji Polskiej Ligi DogTrekkingu 2014 zostaną przyznane w trakcie finałowej edycji Polskiej Ligi DogTrekkingu.

 15. Zmiany w regulaminie

 Ze względu na charakter rywalizacji organizatorzy Polskiej Ligi Dogtrekkingu zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenia zmian w regulaminie, mających za zadanie rozstrzygnąć wszystkie elementy sporne, które mogą pojawić się w trakcie sezonu ze względu na potrzebę interpretacji zapisów czy nieprzewidzianych zapytań związanych z obsługą poszczególnych klasyfikacji.

 16. Finał Polskiej Ligi DogTrekkingu

 Finał Polskiej Ligi DogTrekkingu rozgrywany jest jako ostatnia edycja w 2014 roku.

 17. Postanowienia końcowe

 - Regulaminy poszczególnych edycji DogTrekkingu nie mogą stać w sprzeczności w regulaminem Polskiej Ligi DogTrekkingu.
- Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

- Szczegóły dotyczące poszczególnych edycji dostępne będą na stronie internetowej www.dogtrekking.org.pl


-----------------------------------------------------------------------


Regulamin Polskiej Ligi Dogtrekkingu 2013


1. Organizator


Organizatorem jest Polskiej Ligi DogTrekkingu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej z siedzibą w Toruniu ul. Armii Ludowej 26-32c/6. Realizacja Polskiej Ligi DogTrekkingu odbywa się we współpracy z innymi podmiotami a w szczególności podmiotami pozarządowymi i samorządowymi.

2. Informacje podstawowe

Zawody Dogtrekkingowe skierowane są do właścicieli psów z terenu całego kraju, biorących udział w imprezach na terenie całego kraju. Uczestnicy rywalizują w specjalnie przygotowanych klasyfikacjach, w których pod koniec sezonu wyłaniani są zwycięzcy.

Punkty w wszystkich klasyfikacjach zdobywa się startując wyłącznie w imprezach wchodzących w skład Polskiej Ligi Dogtrekkingu. Punkty przyznawane są w zależności od zasad poszczególnych klasyfikacji.

3. Zawody

Rozgrywki w 2013 trwają od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku. W skład wchodzą zawody z terenu całej Polski. Organizator imprezy Dogtrekkingowej może odmówić zgody na udział jego imprezy w Polskiej Lidze Dogtrekkingu.

Organizator zawodów zobowiązany jest do publikacji oficjalnych wyników zawodów zawierających dla każdego sklasyfikowanego zawodnika biegu: czas na mecie oraz imię i nazwisko zawodnika. Oficjalne, końcowe wyniki powinny być opublikowane w przeciągu 14 dni od daty zakończenia zawodów.

Organizator poszczególnej imprezy Dogtrekkingowej odpowiada przed zawodnikami za przeprowadzenie zawodów oraz przekazanie komunikatu końcowego do organizatora w wyznaczonym terminie.

Lista zawodów wchodzących w skład Polskiej Ligi Dogtrekkingu będzie publikowana na łamach oficjalnej strony internetowej. Impreza Dogtrekkingowa na listę może zostać dopisana nie później niż na 2 tygodnie przed datą zawodów.

Imprezy Dogtrekkingowe odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Uczestnictwo

Uczestnikiem może być osoba fizyczna, bez względu na płeć oraz wiek. Rejestracja uczestników w rywalizacji jest całkowicie bezpłatna. Uczestnik może przystąpić do rozgrywek przez cały rok (także w trakcie ich trwania). Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego rejestrowania swoich startów na stronach internetowych poszczególnych organizatorów imprez Dogtrekkingowych, bądź w inny sposób wskazany przez organizatora (np zgłoszenie telefoniczne, e-mailowe itp.),

Uczestnik wypełniając zgłoszenie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów poszczególnych imprez Dogtrekkingowych i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przyszłych rozgrywek i imprez organizowanych przez organizatora.

5. Punkty kontrolne

W trakcie rozgrywek DogTrekkingowych w przestrzeni rozgrywania zawodów, umieszczane są punkty kontrolne (PK). Punkty kontrolne (PK) są specjalnie oznakowane logiem Ligi i są w formie plakatowej bądź lampionu. Ze względów ekologicznych wykluczone jest trwalsze umieszczanie punktów ingerujące m.in w strukturę drzewa (gwoździe, wszywki itp.). W celu potwierdzenia odnalezienie punktu kontrolnego (PK) należy przepisać na kartę specjalne oznaczenie, odbić załączony perforator bądź pobrać naklejkę.

W sytuacji braku (PK), mając pewność, iż znajdujemy się w danym miejscy, możliwe jest wpisanie na karcie - Brak Punktu Kontrolnego (BPK) i dalsze uczestnictwo w DogTrekkingu. Każda sytuacja Braku Punktu Kontrolnego (BPK) będzie rozpatrywana indywidualnie. Potwierdzony Brak Punktu Kontrolnego (BPK) będzie zaliczony jak odnaleziony.

6. Dystanse

Do wyboru są warianty trasy:
--- LONG ok. 35-50 km – przybliżona liczba km do przejścia,
--- MID ok. 20-25 km –
przybliżona liczba km do przejścia,
--- FITNESS ok 10 km -
przybliżona liczba km do przejścia


Podane odległości są jedynie przybliżone a w poszczególnych edycjach wariant przygotowanych tras mogą być zmniejszane. Podane odległości w DogTrekkingu dotyczą orientacyjnej odległości przejścia trasy według wyznaczonych punktów kontrolnych na mapie.

7. Trasa

Start odbywa się ze tzw. mass start - startu wspólnego. Wybór dystansu uczestnicy dokonują przed startem.

W Przypadku DogTrekkingu przygotowane trasa będzie oznakowana poprzez umieszczenie na niej punktów kontrolnych (PK). Istnieje możliwość warunkowego zaliczenia Dogtrekkingu w wypadku pominięcia przez zawodnika jednego bądź więcej punktów kontrolnych, zasada ta nie może być stosowana przy miejscach 1, 2, 3 (wyjątkiem jest BPK opisanym w pkt. 5 Regulamin)

Zawodnik którzy rezygnuje z udziału w imprezie lub w jego trakcie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie organizatora. W takim wypadku organizator zapewnia pomoc w powrocie do bazy.

Zwycięzcą jest dana osoba (w każdej z konkurencji) która w najkrótszym czasie pokona trasę i nie pominie żadnego punktu kontrolnego.

8. Psy

Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak. Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.

W przypadku plecaków dla psa, jego waga nie może przekraczać 1/3 masy ciała psa. Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie. Wszystkie psy biorące udział w Dogtrekkingu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Przez cały czas trwania zawodów, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia. W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

9. Wyposażanie

Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:
- mapę (otrzymaną od organizatora lub własną jeśli organizator poinformuje o tym wcześniej),
- telefon komórkowy,
- wodę dla psa w ilości min. 1 litr oraz odpowiednią ilość karmy dla psa oraz miskę.
- zaleca się posiadanie przez uczestnika apteczki

Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem). Wskazane jest aby linka była zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce oraz używanie smyczy automatycznej przez osoby pełnoletnie. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej, korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez organizatora oraz korzystania z urządzeń wyposażonych w nadajnik GPS w celu ułatwienia nawigacji.

10. Wpisowe

Każdorazowo przed rozegraniem poszczególnej edycji Polskiej Ligi DogTrekkingu organizator poinformuje konieczności lub o odstąpieniu od opłaty startowej.

Opłaty startowe ustala Organizator indywidualnie dla poszczególnych zawodów Polskiej Ligi DogTrekkingu.

Zaleca się ustalenie opłat startowych nie przekraczających poniższych kwot.
--- 30 zł - ulgowy koszt uczestnictwa w każdej z konkurencji pod warunkiem uiszczenia opłaty przed zawodami (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym organizatora).
--- 40 zł - normalny koszt uczestnictwa w każdej z konkurencji opłacony na miejscu w biurze zawodów

Wyjątkowo w kategorii Rodzinnej dzieci i młodzież do lat 16 zwolnione są z opłaty startowej.

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi. W tytule płatności należy wpisać nazwisko/nazwiska za które dokonywana jest opłata.

Płatności dokonuje się na konto poszczególnych organizatorów zawodów Polskiej Ligi DogTrekkingu.

11. Zasady prowadzenia klasyfikacji i rejestracja wyników

O kolejności uczestników we wszystkich klasyfikacjach decydują zasady określone odrębnie dla każdej z nich. Brany pod uwagę czas jest tzw. czasem brutto, zgodny z komunikatem końcowym z zawodów, z dokładnością co do 1 minuty a w przypadku zastosowania elektronicznego pomiaru czasu z zastosowaniem m.in. chipów, transponderów, kodów dokładność ustalana jest z dokładnością co do 1 sekundy. Rekomenduje się poinformowanie wszystkich zawodników przed daną edycją Polskiej Ligi DogTrekkingu o zastosowanym systemie pomiaru czasu.

12. Klasyfikacje

Każdy etap Polskiej Ligi DogTrekkingu klasyfikowany i nagradzany jest oddzielnie. Klasyfikacja końcowa Polskiej Ligi DogTrekkingu 2013 (wszystkie etapy) ustalana jest automatycznie na podstawie wyników poszczególnych edycji Ligi.

Zawody rozgrywają się w kategoriach:
- FITNESS (OPEN)
- FITNESS KATEGORIA RODZINNA
- MID KOBIETY
- MID MĘŻCZYŹNI
- MID KATEGORIA RODZINNA
- LONG KOBIETY
- LONG MĘŻCZYŹNI

KATEGORIE WIEKOWE

16 lat - 44 lat - Open
45 lat i więcej - Masters

Zawodnicy w kategorii Masters (45+) zostaną dodatkowo nagrodzeni jedynie w przypadku udziału w nich co najmniej 3 uczestników/uczestniczek, w przeciwnym razie uczestnicy zostają przyłączeni do kategorii młodszej tj. Open.
Nagrody nie dublują się. Uczestnicy nagrodzeni w kat. Open (odpowiednio 1, 2 bądź 3 miejsca) we wszystkich kategoriach, nie mogą być dekorowani także kategorii Masters.

Zaleca się także zorganizowanie losowań nagród wśród wszystkich uczestników. Losowanie odbywa się po dekoracjach. Warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody jest konieczność osobistego odbioru. W przeciwnym razie losowanie jest kontynuowane do skutku.

NAJLEPSZY UCZESTNIK W DANEJ KATEGORII
Liczy się suma wszystkich uzyskanych punktów w sezonie na określonym dystansie. Prowadzone są osobne klasyfikacje dla dystansów LONG, MID, RODZINNEJ MID, RODZINNEJ FITNESS oraz FITNESS. Dodatkowo w kategoriach LONG oraz MID obowiązuje podział na klasyfikacje według płci. Dodatkowo nagrodzeni zostaną także zawodnicy w kategorii wiekowej w przypadku udziału w nich co najmniej 3 uczestników/uczestniczek, w przeciwnym razie uczestnicy zostają przyłączeni do kategorii młodszej tj. Open.

KLASYFIKACJA RODZINNA
Klasyfikacja rodzinna Polskiej Ligi Dogtrekkingu przeprowadzona jest jedynie na dystansie MID oraz FITNESS. Drużynę rodzinną mogą tworzyć członkowie najbliższej rodziny bądź związku partnerskiego. Dopuszcza się start rodziny z minimum jednym psem a maksymalnie każdy członek rodziny może startować z maksimum dwoma psami. Do Klasyfikacji Rodzinnej są klasyfikowane rodziny, które zgłosiły nie mniej niż dwóch członków rodziny. Za czas przejścia trasy przez rodzinę uwzględnia się czas przekroczenia zgłoszonego ostatniego członka rodziny.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
W trakcie rozgrywania Polskiej Ligi DogTrekkingu wyłonione zostanę najlepsze drużyny. Każda osoba może reprezentować tylko jedną drużynę. Każda z uczestników podająca się za członka tej samej drużyny zbiera punkty na poczet swój oraz drużyny. Do klasyfikacji drużynowej wlicza się maksymalnie sumę punktów - 8 najlepszych zawodników reprezentujących jedną drużynę.

Punktacja
Miejsce Long Mid Fintess
1  1000 pkt 700 pkt 500 pkt

2  900 pkt 650 pkt  450 pkt
3  800 pkt 600 pkt  400 pkt
4  750 pkt 590 pkt  390 pkt
5  700 pkt 580 pkt  380 pkt
6  650 pkt 570 pkt  370 pkt
7  630 pkt 565 pkt  365 pkt
8  610 pkt 560 pkt  360 pkt
9  590 pkt 555 pkt  355 pkt
10 580 pkt 550 pkt 350 pkt
11 575 pkt 545 pkt 345 pkt
12 570 pkt 540 pkt 340 pkt
13 565 pkt 535 pkt 335 pkt
14 560 pkt 530 pkt 330 pkt
15 555 pkt 525 pkt 325 pkt
16 550 pkt 520 pkt 320 pkt
itd itd itd itd

Aby zostać sklasyfikowanym w ramach Polskiej Ligi DogTrekkingu wymagane jest ukończenie minimum 1-go etapu.W przypadku startu w większej ilości edycji wliczana będą wszystkie starty danego zawodnika ze wszystkich zawodów w ramach Polskiej Lidze DogTrekkingu w danych kategoriach.

Tytuły
Na poszczególnych edycjach przyznawane będą tytuły i nagrody dla zwycięzców danej edycji.

13. Nagrody

Wszystkie osoby, które zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacjach końcowych Polskiej Ligi DogTrekkingu 2013 otrzymują okolicznościowe Puchary oraz nagrody finansowe bądź rzeczowe o jasno zdeklarowanej wartości. Każdy organizator poszczególnych edycji w ramach Polskiej Ligi DogTrekkingu przekazuje kwotę 2 zł od każdego startującego - celem przekazania środków na sfinansowanie nagród w klasyfikacji końcowej. Od tej zasady nie przewiduje się odstępstw. Aktualnie zebrane środki podane zostaną do publicznej informacji na stronie głównej Polskiej Ligi DogTrekkingu. Suma środków podzielona zostanie proporcjonalnie do wszystkich klasyfikacji - przy czy ustala się minimalna wartość nagród.

Mężczyźni Long
- 1 miejsce – 120 zł
- 2 miejsce – 80 zł
- 3 miejsce – 40 zł
Kobiety Long:
- 1 miejsce – 120 zł
- 2 miejsce – 80 zł
- 3 miejsce – 40 zł 
Mężczyźni Mid:
- 1 miejsce – 90 zł
- 2 miejsce – 60 zł
- 3 miejsce – 30 zł
Kobiety Mid:
- 1 miejsce – 90 zł
- 2 miejsce – 60 zł
- 3 miejsce – 30 zł
Kategoria Mid Rodzinna:
- 1 miejsce – 90 zł
- 2 miejsce – 60 zł
- 3 miejsce – 30 zł
Kategoria Fitness:
- 1 miejsce – 80 zł
- 2 miejsce – 40 zł
- 3 miejsce – 20 zł 
Kategoria Fitness Rodzinna:
- 1 miejsce – 80 zł
- 2 miejsce – 40 zł
- 3 miejsce – 20 zł
Kategoria Drużynowa
- 1 miejsce – 100 zł
- 2 miejsce – 40 zł
- 3 miejsce – 20 zł

ŁĄCZNIE: 1460 zł

Podział  nagród finansowych ma także powyższe zastosowanie dla kategorii Masters (pod warunkiem opisanym w pkt. 12 Regulaminu)

Tytuły oraz nagrody rzeczowe/finansowe klasyfikacji Polskiej Ligi DogTrekkingu 2013 zostaną przyznane w trakcie finałowej edycji Polskiej Ligi DogTrekkingu.

14. Zmiany w regulaminie

Ze względu na charakter rywalizacji organizatorzy Polskiej Ligi Dogtrekkingu zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenia zmian w regulaminie, mających za zadanie rozstrzygnąć wszystkie elementy sporne, które mogą pojawić się w trakcie sezonu ze względu na potrzebę interpretacji zapisów czy nieprzewidzianych zapytań związanych z obsługą poszczególnych klasyfikacji.

15. Finał Polskiej Ligi DogTrekkingu


Finał Polskiej Ligi DogTrekkingu rozgrywany jest jako ostatnia edycja w 2013 roku. Ustala się, iż corocznie organizatorem Finału jest inny podmiot.

16. Postanowienia końcowe

- Regulaminy poszczególnych edycji DogTrekkingu nie mogą stać w sprzeczności w regulaminem Polskiej Ligi DogTrekkingu.
- Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.